Vårdnad

Vårdnad innebär att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att fatta beslut i barnets personliga angelägenheter, och att då ta hänsyn till barnets önskemål i förhållande till barnets ålder och mognad. Finns det två vårdnadshavare gäller detta dem tillsammans. Det betyder alltså att alla beslut om barnet fattas tillsammans.

 

GIFTA FÖRÄLDRAR

Om föräldrarna är gifta med varandra, har de båda vårdnaden om barnet. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse blir vårdnaden normalt gemensam i och med giftermålet. Den gemensamma vårdnaden består i de flesta fall även om föräldrarna skiljer sig.

 

OGIFTA FÖRÄLDRAR

Om föräldrarna inte är gifta med varandra har modern ensam vårdnaden vid födsel. Föräldrar som inte är gifta med varandra kan dock bestämma att vårdnaden ska vara gemensam. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden. I samband med en faderskapsbekräftelse kan föräldrarna också ansöka hos socialnämnden om registrering av gemensam vårdnad. Om både barnet och föräldrarna är svenska medborgare kan föräldrarna dessutom ansöka hos Skatteverket om sådan registrering. Föräldrarna kan också vända sig till en tingsrätt med en begäran om att vårdnaden ska vara gemensam.

 

Gemensam vårdnad innebär inte automatiskt att barnet ska bo växelvis vid en separation.

Läs mer om vårdnad i Socialstyrlesens broschyr "Gemensam Vårdnad", Sveriges Domstolars hemsida eller på Familjerätt på nätet.

 

VÅRDNADSFRED

Föräldrar som separerar kan, om de är överens, upprätta avtal omvårdnad, boende och umgänge. Avtal beslutas av socialnämnden i barnets hemkommun när avtalet bedöms vara bäst för barnet. Sveriges Makalösa Föräldrar driver initiativet www.vardnadsfred.se för att uppmana fler föräldrar till jämnställt föräldraskap och vårdnadsfred.

 

TVIST

När föräldrarna är oeniga kan ärendet beslutas i domstol. En eller båda föräldrar har då vänt sig till domstolen och stämt den andra eller varandra i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vad domstol dömer ska alltid vara bäst för barnet. Tyvärr finns det många brister i hur vissa ärenden sköts i föräldrasystemet som sådan, som även kan ha förödande konsekvenser för hela familjen. I Sverige ökar vårdnadstvister och därför arbetar intresseorganisationer som Sveriges Makalösa Föräldrar för jämställt föräldraskap och vårdnadsfred, för att se till att vi behåller barnperspektivet och ser till barnens bästa.

 

BOENDE

Ett barn kan bo med sina båda föräldrar tillsammans, med båda sina föräldrar i två olika hem eller med en förälder. Om barnet, när föräldrarna inte sammanbor, bor varaktigt minst en tredjedel hos den ena föräldern, har sina tillhörigheter ordnade i hemmet och föräldern tar del i och ansvar för barnets försörjning kan det handla om ett växelvis boende. Då kan båda föräldrarna ha rätt till underhållsstöd beroende på respektive förälders inkomst. Bor barnet 50/50 räknas det automatisk av Försäkringskassan som ett växelvis boende vid en ansökan om underhållsstöd. Barnets tid i barnomsorg och skola ska räknas bort eller delas lika.

 

Boende handlar om det fysiska boendet, folkbokföring om det geografiska boendet. Det är möjligt för barnet att vara folkbokförd på en adress, men bo mer än halva tiden hos en annan.

 

DÖDSFALL

Om den ena föräldern dör, får den andra föräldern normalt ensam vårdnad om barnet. Det gäller oavsett om vårdnaden är gemensam eller inte. Om båda föräldrarna dör, ska vårdnaden anförtros åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, till exempel en släkting.

 

Vårdnadshavaren kan göra en skriftlig önskan om alternativ vårdnadshavare som kan övervägas ifall det värsta händer. Det heter att man gör en avsiktsförklaring (eller viljeförklaring) om förordnande av särskild vårdnadshavare. Denna skriftliga önskan bör lämnas till din advokat. Detta dokument kan då leda till en specifilk utredning innan den andra föräldern automatiskt får vårdnaden om barnet.

 

LÄNKAR OM VÅRDNAD, UMGÄNGE OCH BOENDE

 

Umgänge

Umgänge innebär att barnet har umgänge med den förälder som hen inte bor tillsammans med. Umgänge har ingenting med vårdnad att göra eftersom barn alltid har rätt till båda föräldrarna (gäller ej vid adoption och anonym insemination eller vid skyddad identitet). Båda föräldrarna har gemensam ansvar för barnets rätt till umgänge.

 

Vägrar en förälder låta den andra föräldern att träffa sina barn måste denne vända sig till tingsrätten. Tingsrätten kommer att godkänna krav på umgänge om det är “till barnets bästa”. Samarbetssamtal hos kommunen är ett sätt att försöka komma överens utan tingsrättens inblandning.

 

Mor- och farföräldrar kan också ha en rätt till umgänge. Dock inte lika starkt som en förälders rätt.

 

Läs mer om separation och dess påverkan för tips och råd.

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se