Registrering av faderskap

 

I Sverige måste alla barn som föds registreras. I samband med detta måste man även registrera faderskap. Om faderskap inte redan är känt måste detta fastställas.

 

Det tillhör ett barns rättigheter att få veta sitt biologiska ursprung, det vill säga vem som är barnets mamma och pappa. Socialtjänsten (familjerätten) har därför fått uppdraget att fastställa vem som är pappa till ett barn som har ett varaktigt boende i Sverige. Finns det skäl att anta att en kvinna inte är barnets mamma kan det bli aktuellt att också fastställa moderskap.

 

Faderskap utreds och fastställs i följande fall:

  • mamman är ogift
  • ett barn är dödfött
  • ett till Sverige inflyttat barn saknar en handling som bekräftar vem som är barnets far
  • en man ifrågasätter att han är pappa till ett barn fött inom äktenskapet
  • när ett faderskap blivit hävt i domstol
  • när ett barn tillkommit genom assisterad befruktning i strid med svenska bestämmelser.

(källa www.socfamratt.se)

 

GIFTA PAR

Om mamman är gift, anses mannen i äktenskapet automatiskt som barnets far. Det gäller en så kallad faderskapspresumtion (1 kap. 1 § FB). Presumtionen kan hävas av domstol om det, bland annat, på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan antas att mannen inte är barnets far.

Presumtionen anses automatiskt hävd om mannen i äktenskapet godkänner en annan mans faderskapsbekräftelse.

 

Talan om hävande av faderskap får väckas av mannen i äktenskapet eller av barnet. Är mannen avliden kan i vissa fall hans arvingar väcka talan. En annan man som anser sig vara biologisk far till barnet kan däremot aldrig väcka talan om hävande av faderskapet.

 

FÖRÄLDRASKAP

Att bli förälder innebär naturligtvis en rad olika känslor och konsekvenser, men juridiskt sett innebär föräldraskap en rad rättigheter och skyldigheter. Läs mer om föräldraskap på Familjerätt på nätet. Du kan även läsa föräldrabalken (1949:381) på Notisums hemsida.

 

För mer information om vårdnad, umgänge och boende klicka här.

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se